Planer för kv Spinnhuset


etapp2Etapp 2

Under hösten 2016 slutförs arkeologiska undersökningar i kvarteret. Handlingar för kommande byggnation är under framtagande och projektet kan påbörjas under 2017. Byggnaderna miljöcertifieras.

Allmän beskrivning
Kvarteret Spinnhuset 12 ligger i den nordöstra delen av Norrköpings innerstad, inom stadsdelen Saltängen, strax norr om Motala ström. Kv Spinnhuset har i dess Södra del befintlig bebyggelse av stort kulturhistoriskt värde . Byggnation planeras på den delen av tomten som tidigare varit obebyggd. I de nya byggnaderna planeras yteffektiva kontor.

Geografiskt läge
Kv Spinnhuset 12 är beläget på Saltängen intill Motalaströms norra kaj och avgränsas av Saltängsgatan i söder, Orangerigatan i öster, Slottsgatan i norr och Packhusgatan i väster. Kvarteret ligger inom 5 minuters promenad från resecentrum och ca 10 minuter från innerstaden. Grannar i kvarteret är Comfort Hotell Norrköping och GE Power Sweden AB

karta-etapp2

Aktörer bakom projektet
Projektet drivs av Spinnhuset Fastighets AB med säte i Norrköping.

Övrigt
Ny bebyggelse projekteras som ”Green Building” . Stor vikt från idè till färdigställande kommer att läggas på byggnaders energiförbrukning, material och flexibilitet.

Fakta

  • Kontor ca 5500 kvm
  • Garage ca 90 p-platser
  • Byggnation planeras att starta under 2017 för färdigställande under 2018